Mediátor PhDr. Zuzana Sedláková

Cenník

Odmena mediátora

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Manuál platieb uvedený nižšie nemá charakter záväzného predpisu pre našich členov (cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie).

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.

Ustanovenie garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

Cenník

Všeobecné

Poplatok za informatívne stretnutie
stretnutie v trvaní maximálne 20 minút 0 €
Režijný poplatok
poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie zahŕňajúci – preštudovanie prípadu, výzvu druhému účastníkovi mediácie, prípravu podkladov k procesu mediácie 30 €

Uvedené položky poplatkov sa vzťahujú na všetky nasledujúce typy mediácií.

(1) Fyzické a právnické osoby

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby):

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore
fyzické osoby – podnikatelia 67 €/hod.
právnické osoby 134 €/hod.
Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore *)
od 3 320 do 6 640 € 10% z hodnoty
od 5 641 do 16 600 € 7% z hodnoty
od 16 601 do 33 300 € 5% z hodnoty
od 33 201 do 66 400 € 2% z hodnoty
od 66 401 € vyššie 1% z hodnoty

*) V prípade, ak sa mediácia skončí bez uzavretia dohody, postupuje sa podľa cenníka stanoveného pre nemajetkové spory.

(2) Občianske spory

Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory):

Nemajetkové občianske spory 30 €/hod.
Majetkové občianske spory *)
do 1 600 € a pri neznámej hodnote sporu 67 €/hod.
od 1 601 € vyššie 100 €/hod.

*) V prípade, ak sa mediácia skončí bez uzavretia dohody, postupuje sa podľa cenníka stanoveného pre nemajetkové spory.

(3) Mediácia v štátnom sektore

Mediácia v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore):

Nemajetkové a pracovnoprávne spory 34 €/hod.
Majetkové spory *)
do 3 320 € a pri neznámej hodnote sporu 34 €/hod.
od 3 321 do 6 640 € 8% z hodnoty
od 6 641 do 16 600 € 5% z hodnoty
od 16 601 do 33 200 € 3% z hodnoty
od 33 201 do 66 400 € 2% z hodnoty
od 66 401 € vyššie 1% z hodnoty

*) V prípade, ak sa mediácia skončí bez uzavretia dohody, postupuje sa podľa cenníka stanoveného pre nemajetkové spory.

Doplnok

V prípade kombinácie účastníkov mediácie zo skupiny (1) a (3) sa hodinová cena mediačného konania určuje ako 1/2 súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú začatú hodinu mediačného konania.

Režijný poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie, uhradený klientom alebo klientmi, je paušálnym poplatkom na účely náhrady nákladov a náhrady vynaloženého času v predmediačnej fáze, preto v prípade ak nedôjde k začatiu mediácie, tento poplatok sa nevracia. Poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie nezahŕňa poplatok za uloženie dohody o začatí mediácie uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu svojho oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa ustanovenia § 73k zákona č. 323/1992 Z.z. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a s tým spojené výdavky (osvedčenie pravosti podpisu a pod.).

Poplatok za za výkon mediácie je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto čiastke nie sú zahrnuté iné vynaložené náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme a ktoré mediátor účtuje samostatne.

Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačí v zápise z mediačného konania (mimo mediačnej dohody) a má korešpondovať s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu, ktorý je prílohou.

Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať výlučne v písomnej forme (dohoda alebo zápis) pred začatím mediačného konania.

S prihliadnutím na dobrovoľnosť, ktorá je jednou zo základných zásad mimosúdneho riešenia sporov, mediátor nezodpovedá za prípadnú neúčasť konkrétnej sporovej strany na mediácii, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.

K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.

Cenník je platný od 01.02.2016