Mediátor PhDr. Zuzana Sedláková

O nás

Mediátor

 • meno: PhDr. Zuzana Sedláková
 • štátna príslušnosť: SK
 • príslušnosť k súdu: Okresný súd Košice I.

Mediátor je zapísaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky:

 • evidenčné číslo zápisu: 1273
 • spisová značka: 28537/2016-152
 • dátum zápisu: 01.02.2016

Kontakt

 • tel: +421 905 240686
 • email: kancelaria@mediatorsedlakova.sk
 • web: https://www.mediatorsedlakova.sk

Sídlo mediačnej kancelárie a adresa pre doručovanie

 • meno: PhDr. Zuzana Sedláková, mediačná kancelária
 • ulica číslo: Potočná 1A
 • psč: 04001
 • mesto: Košice

Adresa pre podávanie elektronických podaní

 • email: podania@mediatorsedlakova.sk

Jazyk

Vedenie mediácie a urobiť podanie je možné v slovenskom jazyku.

Spôsoby ukončenia mediácie

Mediáciu je možné ukončiť v zmysle ustanovení zákona o mediácii č. 420/2004 Z.z.

Právne účinky mediácie

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch:

 • spísaná vo forme notárskej zápisnice,
 • schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.