Mediátor PhDr. Zuzana Sedláková

Dokumenty

Dokumenty k mediácii

Súhlas so spracovaním osobných údajov (.pdf)

Poučenie o mediácii (.pdf)

Odporúčané odkazy

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zoznam mediátorov vedený ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Slov-Lex

Právny a informačný portál Slov-Lex – vyhľadávanie v úplných zneniach platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Slovenská komora mediátorov

Domovská stránka komory.

Asociácia mediátorov Slovenska

Domovská stránka asociácie.

Právne predpisy SR

420/2004 – Zákon o mediácii

Zákon upravuje výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie.

337/2011 – Vyhláška o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

Vyhláška upravuje výšku odmeny mediátora určeného Centrom právnej pomoci za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi podľa osobitného predpisu a spôsob jej určenia.

122/2013 – Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon upravuje:
  • ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov,
  • práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,
  • postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

306/2005 – Zákon o rodine

Zákon upravuje:
  • manželstvo – jeho vznik, vzťahy medzi manželmi a zánik manželstva,
  • vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými,
  • výživné,
  • určenie rodičovstva a osvojenie.

513/1991 – Obchodný zákonník

Zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.

40/1964 – Občiansky zákonník

  • Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva,
  • občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony,
  • občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak tieto vzťahy neupravujú iné zákony.

311/2001 – Zákonník práce

Zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.